Kuinka hyödyntää erinomaisuuden kehä -mallia valmennuksessa? Esittelyssä mallin 7 osa-aluetta

19.04.2024

Wheel of Excellence eli erinomaisuuden kehä valmentajalle | Valmentajana olet avainasemassa tukemassa valmennettaviasi ja heidän koiriaan saavuttamaan tavoitteensa sekä parantamaan yhteistä tekemistä. Terry Orlickin erinomaisuuden kehä -malli tarjoaa tehokkaan työkalupakin, jonka avulla voit auttaa valmennettavia kehittymään.

Terry Orlick: Wheel of Excellence
Terry Orlick: Wheel of Excellence

Tässä blogitekstissä tutustutaan eriomaisuuden kehä -malliin ja sen seitsemään osa-alueeseen, jotka kaikki vaikuttavat valmennettavasi suoritukseen. Kirjoituksessa kerron myös miten voit hyödyntää mallia omassa valmennustyössäsi ja auttaa valmennettaviasi saavuttamaan tavoitteitaan.

Terry Orlick on yksi urheilun ja suorityskyvyn psykologian pioneereistä. Hän työskenteli uransa aikana tuhansien olympia- ja ammattiurheilijoiden sekä -valmentajien kanssa sekä kirjoitti useita kirjoja psyykkisestä valmennuksesta.

Kirjoituksen sisältö:

 • Mistä on kyse?
 • 7 osa-aluetta: 
 • Sitoutuminen
 • Usko
 • Huomion suuntaaminen
 • Positiiviset mielikuvat
 • Psyykkinen valmius
 • Häiriöiden hallinta
 • Rakentava arviointi
 • 5 konkreettista vinkkiä valmentajalle mallin hyödyntämisestä valmennuksessa
 • Yhteenveto

Mikä on erinomaisuuden kehä (Wheel of Excellence)?

Erinomaisuuden kehä -malli koostuu seitsemästä tekijästä, jotka mahdollistavat kehityksen ja parhaimman potentiaalin saavuttamisen. Näitä ovat sitoutuminen, usko, huomion suuntaaminen, positiiviset mielikuvat, psyykkinen valmius, häiriöiden hallinta sekä rakentava arviointi.

Seuraavaksi tarkastellaan jokaista tekijää tarkemmin.

Sitoutuminen

Sitoutuminen on yksi mallin keskeisistä osa-alueista. Se tarkoittaa vahvaa halua ja päättäväisyyttä saavuttaa asetetut tavoitteet sekä kykyä selviytyä haasteista ja vastoinkäymisistä.

Valmennuksessa sitoutuminen on kaksipuolinen prosessi. Molempien sekä valmentajan että valmennettavan oltava sitoutunut valmennukseen, jotta tavoitteita on mahdollista saavuttaa. Sitoutumisella on useita positiivisia vaikutuksia kuten motivaation lisääntyminen, suorituskyvyn paraneminen ja valmennussuhteen vahvistuminen.

Valmennussuhteeseen sitoutumisen lisäksi sitoutumista valmentajalla voisi olla esimerkiksi

 • omiin tavoitteisiin,

 • omaan kehittymiseen ja sen edistämiseen sekä

 • kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä omista voimavaroista huolehtimiseen.

Usko

Mallissa uskolla tarkoitetaan luottamusta omiin kykyihin ja kykyyn saavuttaa tavoitteita. Se on myös myönteinen ja optimistinen asenne, joka auttaa selviytymään haasteista ja vastoinkäymisistä.

Uskoa voidaan tarkastella useammasta näkökulmasta, joita ovat aikaisemmin mainittu usko omiin kykyihin, valmennettavan potentiaaliin, kokonaisvaltaiseen menestykseen, vastoinkäymisten voittamiseen ja jatkuvaan kehitykseen.

Huomion suuntaaminen

Huomion suuntaaminen tarkoittaa kykyä tietoisesti suunnata ajatukset ja toiminta tiettyyn tehtävään tai tavoitteeseen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sinulla on kyky keskittyä täysillä siihen, mitä olet tekemässä, näet, luet, tunnet tai koet kun olet sitoutunut suoritukseen. Tällöin ulkoiset tekijät eivät häiritse toimintaa.

Keskittymiskyky vaikuttaa suuresti siihen, miten paljon pystyt oppimaan sekä harjoittelun laatuun. Vastakohtana on hyvä huomioida myös palautuminen eli kyky rentoutua ja keskittää huomio siihen.

Huomiota voi suunnata esimerkiksi

 • valittuihin tavoitteisiin

 • prosessiin ja sen näkökulmasta oleellisiin asioihin

 • resurssien optimointiin

 • läsnäoloon

 • onnistumisten huomaamiseen

 • tunteisiin

 • tiettyyn kehon osaan

 • koiraan

Positiiviset mielikuvat

Positiiviset mielikuvat tarkoittavat nimensä mukaisesti positiivisia ajatuksia ja mielikuvia, jotka liittyvät omiin kykyihin, suoritukseen ja tavoitteisiin. Se, mihin suuntaamme ajatukset vahvistuu, joten positiiviset mielikuvat vahvistavat pystyvyyden tunnetta, joka taas vaikuttaa positiivisesti suoritukseen.

Positiivisia mielikuvia voidaan tarkastella esimerkiksi

 • tavoitteiden,

 • niiden vahvistamisen,

 • motivaation lähteen,

 • itsetunnon vahvistamisen sekä

 • tulevaisuuden vision pohjan luomisen näkökulmista.

Psyykkinen valmius

Psyykkisellä valmius kattaa monta eri osa-alueita kuten resilienssi, stressinhallinta, tunteiden säätely, itsetuntemus ja myönteinen ajattelu. Resilienssillä tarkoitetaan henkistä joustavuutta eli kykyä palautua vaikeuksista. Mikäli tunteiden säätelyn osalta on haasteita, se saattaa näkyä turhautumisena ja äkkipikaisena ajattelemattomana toimintana niin valmennettavalla kuin valmentajalla.

Mikäli koet, että sinä itse tai valmennettavasi tarvitsee apua psyykkisen valmiuden kehittämisessä, kannustan hakeutumaan psyykkisen valmennuksen ammattilaisen puoleen.

Häiriöiden hallinta

Häiriöiden hallinnalla tarkoitetaan kykyä keskittyä tiettyyn tehtävään tai tavoitteeseen häiriöistä huolimatta. Häiriöt voivat olla ulkoisia tai sisäisiä tekijöitä, jotka häiritsevät keskittymistä ja suorituskykyä. Ulkoisia häiriöitä voivat olla esimerkiksi aikatauluun, ympäristöön tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvät tekijät. Näihin voisi vaikuttaa muokkaamalla aikataulua tai ympäristöä ja kehittämällä vuorovaikutusta ryhmän sisällä.

Sisäisiä häiriöitä ovat esimerkiksi negatiiviset ajatukset, pelko ja epävarmuus. Sisäisiä häiriöitä voi hallita vaikkapa myönteistä ajattelua vahvistamalla, itsetuntoa lisäämällä ja omia vahvuuksia tunnistamalla.

Rakentava arviointi

Rakentava arviointi tarkoittaa kykyä arvioida omaa suoriutumista objektiivisesti ja rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta oppimiseen ja kehittymiseen. Malli korostaa ratkaisukeskeisesti virheisiin suhtautumista eli epäonnistuminen nähdään oppimiskokemuksena. Valmentajan roolissa turvallisen ilmapiirin vahvistaminen edesauttaa valmennettavien uskallusta kokeilla ja epäonnistua turvallisesti.

5 konkreettista vinkkiä valmentajalle erinomaisuuden kehä -mallin hyödyntämisestä valmennuksessa

Tavoiteprosessin hyödyntäminen

Auta valmennettavaa tunnistamaan tavoitteita, jotka perustuvat heille merkityksellisiin asioihin ja huomioivat käytössä olevat resurssit. Hyvä tavoite on saavutettavissa, mutta edellyttää panostusta. Valmennettavien tavoitteet auttavat myös sinua valmentajana tukemaan valmennettavan koirakon kehitystä. Muista myös erilaiset tavoitteet, joita voivat olla esimerkiksi koko kauden, kuukauden tai yksittäisen treenin tavoitteet.


Luo rutiinit

Rutiinit auttavat esimerkiksi kisatilanteissa tai jos treenitilanteissa koetaan haasteita. Rutiinit eivät kuitenkaan muodostu itsestään vaan niitä on hyvä pohtia yhdessä. Näin rutiineja voidaan harjoitella myös treeneissä.


Vahvuuksia tukeva ja kannustava palaute

Palautteella on väliä. Parhaimmillaan palaute kannustaa jatkamaan ja tuo itseluottamusta, vaikka itse suoritus ei onnistunutkaan. Se ei tarkoita, etteikö kehityskohteista keskusteltaisi vaan sitä, että kehityskohteisiin liittyvä palaute muotoillaan kannustavaksi ja tulevaisuuteen katsovaksi.


Aito suoritusympäristö

Luo harjoitusympäristö sellaiseksi, että se tukee harjoituksen tavoitetta. Jos tavoitteena on lisätä vaikkapa kilpailullisia taitoja, ympäristöä tulisi pyrkiä muokkaamaan mahdollisimman lähelle oikeaa ympäristöä. Eli tunnista mitä harjoituksella tavoitellaan ja muokkaa ympäristö sen mukaan.


Juhli ja iloitse aidosti

Auta valmennettavia huomaamaan niitä pienimpiäkin edistysaskelia ja juhlikaa niitä yhdessä. Onnistumiset kuljettavat eteenpäin ja tuovat rohkeutta jatkaa.

Yhteenveto

Erinomaisuuden kehä (Wheel of Excellence) -malli tarjoaa laajan viitekehyksen valmentajalle tarkastella omaa valmennusta sekä miten voisi tukea valmennettavien kehitystä. Mallin avulla voidaan lisätä molemminpuolista sitoutumista, yllä pitää uskoa omiin kykyihin ja keskittymään suorituksen kannalta oleellisiin asioihin. Lisäksi malli korostaa häiriöiden hallinnan, myönteisen ajattelun ja rakentavan arvioinnin merkitystä valmennuksessa.

Valmentajana sinun tehtäväsi on tukea, ohjata ja kannustaa valmennettaviasi heidän omalla matkallaan kohti omia tavoitteita - olivat ne tavoitteet mitä tahansa.

Kaikki valmennus on psyykkistä valmennusta, halusit tai et, joten ymmärrys oman roolin merkityksestä valmennettavan tunteisiin lajia ja koiran kanssa toimimista kohtaan on tärkeää. Jos koet, että haluat syventää omaa osaamistasi psyykkisen valmennuksen alueella tai tarvitset tukea omassa valmennustyössä, älä epäröi ottaa minuun yhteyttä. Voin auttaa sinua joko mentoroinnin tai psyykkisen valmennuksen osalta. Laita minulle viestiä tiina@twacoaching.fi ja aloitetaan yhteistyö!


Lue lisää aiheesta

Zone of Excellence www.zoneofexcellence.ca