Koirakon mieli: Koiraurheilijan hyvinvointi ja mitä se on?

14.03.2024

Hyvinvoiva ohjaaja pystyy parhaiten huolehtimaan koiransa hyvinvoinnista. Mitä se hyvinvointi sitten tarkoittaa? Hyvinvoinnin määritelmiä on useita ja esittelen tässä kirjoituksessa niistä muutaman. Muista kuitenkin, että sinä itse määrittelet mitä hyvinvointi merkitsee sinulle!

Hyvinvoinnista yleisesti

Joskus hyvinvointia voidaan ajatella sairauden poissa olemisella, mutta hyvinvointi on laajempi käsite. Vakavasti sairas voi kokea olevansa hyvinvoiva. Hyvinvointi voidaan liittää hyvän elämän kokemukseen, jonka määritelmää on pohdittu jo antiikin Kreikassa. Hyvinvoinnin tutkimuksessa on erotettu kaksi pääsuuntausta, jotka ovat hedoninen (positiiviset tunteet) ja eudaimoninen (itsensä toteuttaminen). Osa hyvinvoinnin määritelmistä taas huomioivat ihmisen kokonaisuutena ottaen mukaan myös fysiologiset näkökulmat.

Positiiviset tunteet avaimena onnellisuuteen

Martin Seligmanin (2011) PERMA-teoria on positiiviseen psykologiaan perustuva hyvinvointimalli ja yksi tärkeimmistä positiivisen psykologian teorioista. Teorian osa-alueet ovat Positive emotion (myönteisyys), Engagement (sitoutuminen), Relationships (ihmissuhteet), Meaning (merkityksellisyys) ja Accomplishment (aikaansaaminen).

Myönteisyydellä viitataan tunnekokemuksiin kuten iloon, innokkuuteen ja tyytyväisyyteen. Sitoutuminen eli uppoutuminen viittaa sellaisten asioiden tekemiseen, joista olet kiinnostunut ja joista pidät sekä läsnäoloon hetkessä ja kulloisessa ympäristössä. Ihmissuhteet viittaavat myönteisiin ihmissuhteisiin sekä kokemuksiin yhteenkuuluvuudesta, tuesta ja hoivasta. Merkityksellisyys tarkoittaa oman elämän tärkeäksi ja arvokkaaksi kokemista sekä ymmärrystä sen yhteydestä johonkin itseä suurempaan. Aikaansaamisella tarkoitetaan itselle tärkeiden tavoitteiden määrittelyä sekä niiden eteen työskentelyä. Siihen kuuluu myös kyvykkyyden ja saavuttamisen kokemukset.

Itsensä toteuttaminen hyvinvoinnin edellytyksenä

Eudaimoninen hyvinvointimalli lähtee liikkeelle tekojen ja toiminnan näkökulmasta pelkkien tunnekokemusten sijaan. Hyvinvoinnin perustana ovat itselle tärkeiden ja merkityksellisten asioiden tekeminen ja saavuttaminen. Tämän lopputuloksena syntyy sivutuotteena myönteisiä tunteita.

Carol Ryffin (1989) luoman psykologisen hyvinvoinnin teorian mukaan hyvinvointi koostuu seuraavista osa-alueista:

 1. Itsensä hyväksyminen (olen hyvä juuri sellaisena kuin olen)

 2. Positiiviset suhteet toisiin ihmisiin (luotan muihin ja osoitan empatiaa)

 3. Autonomia (päätän ja otan vastuun omasta tekemisestä)

 4. Kyvykkyys (osaan ja voin toimia omien arvojen mukaisesti)

 5. Henkilökohtainen kasvu (huomaan oman kehittymisen ja saan toteuttaa itseäni)

 6. Elämän tarkoitus ja suunta (toiminta kohdistuu itselle merkityksellisten tavoitteiden saavuttamisesta)

Aki Hintsan hyvinvoinnin malli

Voittamisen anatomia kirjassa Hintsa esittelee oman mallinsa hyvinvoinnin osa-alueista, jotka ovat

 1. Yleinen terveys

 2. Biomekaniikka (liikkuvuus)

 3. Palautuminen

 4. Ravinto

 5. Fyysinen aktiivisuus

 6. Henkinen energia

Hintsan malli pohjautuu aikaisempia enemmän fysiologiaan ja terveyteen. Aikaisemmin esitellyt sen sijaan enemmän psyykkisiin näkökulmiin.

Mitä hyvinvointi on koiraurheilijalle?

Kuten alussa totesin jokainen määrittelee itse mitä hyvinvointi itselle tarkoittaa. Uskaltaisin väittää, että koiraurheilijoista lähes kaikki kokevat valitsemansa lajin tukevan omaa hyvinvointia. Parhaimmillaan yhteinen harrastus on voimavara, joka auttaa elämän muissakin asioissa. 

Kannustan sinua tunnistamaan oman hyvinvointisi näkökulmasta merkitykselliset asiat ja keskittymään niihin. Avuksi niiden tunnistamiseen voit hyödyntää aikaisemmin esiteltyjä malleja ja napata niistä parhaiten sopivat osat tai kokonaisen kokonaisuuden.


Lähteet

Arajärvi, P. & Thesleff, P. 2020. Suorituskyvyn anatomia.

Hintsa, A. 2017 Voittamisen anatomia.

Leskisenoja, E. 2017. Positiivisen pedagogiikan työkalupakki.

******

Kirjoittaja on agility- ja hoopersvalmentaja sekä psyykkinen valmentaja Tiina Wikström. Teksti on alunperin julkaistu sivustolla voimakko.fi 4.4.2023. Tekstiä on päivitetty uudelleen julkaisun yhteydessä.

Mikäli tarvitset vierellesi tukijaa ohjaajana kehittymisen polulla, laita viestiä tiina@twacoaching.fi ja katsotaan miten voisin auttaa sinua kehittämään psyykkisiä taitoja ja sitä kautta yhteistä tekemistä koirasi kanssa.